Start Wykonawcy
Wykonawcy PDF Drukuj Email

dd dddd

 

 

Politechnika Koszalińska, utworzona ustawą z dnia 8 czerwca 1968 roku (Dz. U. Nr 18, poz. 115), jest akademicką uczelnią publiczną. Posiada osobowość prawną, a jej siedzibą jest Koszalin. Działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz statutu Politechniki Koszalińskiej. Politechnika Koszalińska jest autonomiczna we wszystkich obszarach swojego działania na zasadach określonych w ustawie. W swej działalności kieruje sie zasadami wolności badań naukowych, twórczości i nauczania, otwartości na potrzeby społeczne oraz poszanowania tradycji i kultury narodowej.

Do podstawowych zadań Politechniki Koszalińskiej należą:

  1. kształcenie studentów w celu przygotowania ich do korzystania z wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej
    i różnych obszarach aktywności publicznej i osobistej,
  2. wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka,
  3. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz upowszechnianie wiedzy, nowych technologii i innowacji,
  4. kształcenie i promowanie kadr naukowych,
  5. upowszechnianie osiągnięć nauki, techniki i kultury służących rozwojowi społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy,
  6. kształcenie ustawiczne,
  7. stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju studentów,
  8. działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

Wykonując zadania określone powyżej współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, gospodarczymi i innymi, oraz uczestniczy w tworzeniu europejskiego systemu szkolnictwa wyższego.

Politechnika Koszalińska współpracuje z otoczeniem gospodarczym, w szczególności przez sprzedaż lub nieodpłatne przekazywanie wyników badań i prac rozwojowych przedsiębiorcom i szerzenie idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim. Współpracuje z otoczeniem gospodarczym poprzez prowadzenie działalności gospodarczej wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo z działalności, o której mowa w art. 13 i 14 ustawy.


Wykonawcami operacji są pracownicy i doktoranci

z Katedry Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego.http://kpiups.wm.tu.koszalin.pl/

 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu

Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.